Pravo na pristup informacijama

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13i 85/15) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je  Katalog informacija Zavičajnog muzeja Poreštine - Museo del territorio parentino. 

Osoba za kontakt:
Službenik za informiranje – Marino Martinčević
Telefon: 052/431-585
E-mail: info@muzejporec.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 8.00-16.00 sati

Način predavanja zahtjeva:
Pisanim putem:
- poštom na adresu:    Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
                                 Službenik za informiranje
                                 Decumanus 9
                                 52440 Poreč
- putem elektroničke pošte: info@muzejporec.hr  

- faksom na broj: 052/452-119


Usmeno:
- zahtjevom na zapisnik svakim radnim danom u prostorijama Muzeja
- putem telefona na broj: 052/431-585

Preuzmi dokument